Контакт со службени лица за односи со јавноста

             Согласно обврските што произлегуваат од член 8 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Северна Македонија” бр. 101/2019), имателот на информации – ЈУ Дом за доенчиња и мали деца-Битола, за службени лица кое посредува при остварувањето на правото на слободен пристап до информации од јавен карактер ги определи административните службеници:

– Марина Капка Савевска контакт телефон: 047 253 339, 071 291 473 е-маил:  marina.domzadoencinjabitola@yahoo.com;

– Медиа Мусли контакт телефон: 047 253 339, 071 291 473 е-маил:  media.domzadoencinja@yahoo.com.

ЈУ Дом за доенчиња и мали деца-Битола

Ул.,,Младински Бригади,, бр. 2

7000 Битола, Република Северна Македонија