Контакт со лице за заштитено внатрешно пријавување

Согласно сo член 2 став 3 и 6 од Правилникот за заштитено внатрешно пријавување во институциите во јавниот сектор(Сл. весник на РМ 46/2016),  приемот на пријави заради заштитено внатрешно пријавување во ЈУ Дом за доенчиња и мали деца-Битола се врши до:

ВД Директор Анета Талевска

ЈУ Дом за доенчиња и мали деца-Битола,

Ул.,,Младински Бригади”, бр. 2 Битола,

judomzadoencinja@yahoo.com

телефон: 047 254 339.