Годишен буџет и завршна сметка на Установата

1. Извештаи за 2019 год.

1.1. Даночен биланс 2019

                1.2. Буџетска сметка 2019

                1.3. Донаторска сметка 2019

                1.4. Сопствена сметка 2019

2. Извештаи за 2020 год.

                2.1. Даночен биланс 2020

                2.2. Буџетска сметка 2020

                2.3. Донаторска сметка 2020

                2.4. Сопствена сметка 2020

3. Извештаи за 2021 год.

                3.1. Даночен биланс 2021

                3.2. Буџетска сметка 2021

Дел 1 Дел 2 Дел 3

                3.3. Донаторска сметка 2021

Дел 1 Дел 2 Дел 3

                3.4. Сопствена сметка 2021

Дел 1 Дел 2 Дел 3

4. Извештаи за 2022 год.

                4.1. Даночен биланс 2022

                4.2. Буџетска сметка 2022

Дел 1 Дел 2 Дел 3

                4.3. Донаторска сметка 2022

Дел 1 Дел 2 Дел 3

                4.4. Сопствена сметка 2022

Дел 1 Дел 2 Дел 3