Годишен буџет и завршна сметка на Установата

1. Извештаи за 2019 год.

1.1. Даночен биланс 2019

                1.2. Буџетска сметка 2019

                1.3. Донаторска сметка 2019

                1.4. Сопствена сметка 2019

2. Извештаи за 2020 год.

                2.1. Даночен биланс 2020

                2.2. Буџетска сметка 2020

                2.3. Донаторска сметка 2020

                2.4. Сопствена сметка 2020

3. Извештаи за 2021 год.

                3.1. Даночен биланс 2021

                3.2. Буџетска сметка 2021

                3.3. Донаторска сметка 2021

                3.4. Сопствена сметка 2021