Одлука за избор на правно лице по јавен повик собирање и/или транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад

Одлука за избор на правно лице