Јавен повик за собирање и/или транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад

Јавен повик

Инструкции за јавен повик