О Д Л У К А За избор на кандидат за вработување

Се врши избор на кандидат за вработување согласно објавениот јавен оглас 04-35/3 од 28.05.2021 за вработување на  1 (еден) извршител – Дефектолог, во ЈУ Дом за доенчиња и мали деца-Битола на неопределено работно време. 

  1. За работното место под реден број 4. Дефектолог е избран кандидатот : Ангела Мирчевска.

Одлката во целост може да ја превземете на следниот линк.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *