О Д Л У К А За избор на кандидати за вработување

О Д Л У К А За избор на кандидати за вработување врши избор на кандидат за вработување согласно објавениот јавен оглас 04-35/3 од 28.05.2021 за вработување на  6 (шест) извршители – Медицинска сестра, во ЈУ Дом за доенчиња и мали деца-Битола на неопределено работно време. 

  1. За работното место под реден број 5. Медицинска сестра е избрани кандидатите :

1.Јулијана тодоровска

2.Ана Калески

3.Ивана Новачевска

4.Виолета Тарашовска

5.Филиза Мусовска

6.Марјан Стерјовски

Одлката во целост може да ја превземете на следниот линк

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *