Прописи, подзаконски акти, уредби, упатства, планови и сл.

8.1. Статут пречистен текст 2021

8.2. Правилник за внатрешна организација на ЈУ Дом за доенчиња и мали деца – Битола

8.3. Измена и дополнување на правилник за внатрешна организација 2019

8.4. Систематизација 2019

8.5. Измена и дополнување на систематизација 2019

8.6. Упатство за прием на пријави од укажувачи – директор

8.7. Упатство за начин на користење, одржување, чување и евидентирање на службени возила