Закони кои се однесуваат на надлежноста на Установата

  1 Законот за социјалната заштита Сл. весник на РСМ бр. 104/19, 146/19,275/19,302/20,311/20,163/21, 294/21 и 99/22  
  2Закон за установите Сл. весник на РМ бр. 32/05 ,120/05,51/11   и Сл. весник на РСМ бр. 99/22
3   Закон за вработените во јавниот сектор Сл.весник на РМ бр.27/14 , 199/14 ,27/16, 35/18, 198/18, Сл. весник на РСМ бр.143/19,14/20